четверг, 23 февраля 2017 г.

My Family


My family


My family is a big family. We are a family of 13 people to `My grandfather, whose name is put in my name, , my grandmother`Gayane, my father Sevak my mothe,`Lusine, my sister`Yeva ,great uncle`Manukd his wife`Armine and  2 two childrens, Gayane and Areg, small uncle`Gor , his wife Tamara and her daughter, Adriana and me. Our house greatest grandfather, and the youngest great uncle's little boy. In our house had 5 children and the day pass is very funny and interesting.My grandfather, my father great uncle  working whit cars, the youngest uncle is computer editor.

среда, 22 февраля 2017 г.

Կենսաբանություն


Սելեկցիա կամ ընտրասերում, 
գիտությունըզբաղվում է տարբեր օրգանիզմների բնության մեջ գոյությունունեցող տեսակների բարելավմամբ և կենդանիների նոր ցեղատեսակներիբույսերի նորսորտերի և բակտերիաների նոր շտամներիստեղծմամբ։                                                                                                                     Սելեկցիան մշակում է բույսերի և կենդանիների ժառանգական հատկանիշների վրա ներգործելուեղանակներ՝ մարդու համար այն անհրաժեշտ ուղղությամբ փոփոխելունպատակով:Սելեկցիան բուսական և կենդանական աշխարհի էվոլյուցիայի ձևերից է ևենթարկվում է նույն օրենքներինինչ տեսակների էվոլյուցիան բնության մեջբայց բնականընտրությունըմասնակիորենայստեղ փոխարինվել է արհեստականով։ Սելեկցիան մեծդեր ունի բնակչությանը պարենամթերքով ապահովելու գործում։Հասարակ սելեկցիայի ևընտելացման միջոցով մարդկությունն արդեն նեոլիթի ժամանակաշրջանում ուներ գրեթեբոլոր ժամանակակից պարենային բույսերի մշակովի ձևերը և ընտանիկենդանիները։Սելեկցիայի գիտատեսական հիմքը գենետիկան է։ Այն սերտորեն կապվածէ կարգաբանության ,անատոմիայի,մորֆոլոգիայիֆիզիոլոգիայի,բույսերի և կենդանիների էկոլոգիայիկենսաքիմիայիիմունոլոգիայի, բուսաբուծությանանասնա բուծության (զոոտեխնիկա)  ,ֆիտոպաթոլոգիայիմիջատաբանության և այլ գիտությունների հետօգտագործում է դրանց հետազոտմանմեթոդները և եղանակները։Հայաստանում սելեկցիան ձևավորվել է դեռևս հնագույնժամանակներից։ Հայկական լեռնաշխարհում բնակիչները բույսերի մշակման ևկենդանիների ընտելացմանը զուգնթացժամանակի ընթացքումընտրել և բազմացրել ենառավել արժեքավորներինև արդեն ուրարտական շրջանում հայտնի են եղելժամանակակից գյուղատնտեսական բազմաթիվ ցեղեր (նրբագեղմ ևկոպտաբուրդ ոչխարներլծկան և հեծկան ձիերև բույսերի (խաղողիցորենիսորտեր։ Հայաստանում ստեղծվել են ոչխարների մազեղբալբասղարաբաղիկարամանյանայծերի՝ կիլիկիայիձիերի՝ ղարաբաղիկիլիկիայի ցեղերըինչպես նաևտեղական տավարիհավերի բազմաթիվ ձևեր։ Հայաստանը նաև բույսերի հարուստբազմազանության օջախ է՝ դրա շատ տեսակների (ցորենպտղատուներխաղողձևագոյացման