среда, 22 февраля 2017 г.

Կենսաբանություն


Սելեկցիա կամ ընտրասերում, 
գիտությունըզբաղվում է տարբեր օրգանիզմների բնության մեջ գոյությունունեցող տեսակների բարելավմամբ և կենդանիների նոր ցեղատեսակներիբույսերի նորսորտերի և բակտերիաների նոր շտամներիստեղծմամբ։                                                                                                                     Սելեկցիան մշակում է բույսերի և կենդանիների ժառանգական հատկանիշների վրա ներգործելուեղանակներ՝ մարդու համար այն անհրաժեշտ ուղղությամբ փոփոխելունպատակով:Սելեկցիան բուսական և կենդանական աշխարհի էվոլյուցիայի ձևերից է ևենթարկվում է նույն օրենքներինինչ տեսակների էվոլյուցիան բնության մեջբայց բնականընտրությունըմասնակիորենայստեղ փոխարինվել է արհեստականով։ Սելեկցիան մեծդեր ունի բնակչությանը պարենամթերքով ապահովելու գործում։Հասարակ սելեկցիայի ևընտելացման միջոցով մարդկությունն արդեն նեոլիթի ժամանակաշրջանում ուներ գրեթեբոլոր ժամանակակից պարենային բույսերի մշակովի ձևերը և ընտանիկենդանիները։Սելեկցիայի գիտատեսական հիմքը գենետիկան է։ Այն սերտորեն կապվածէ կարգաբանության ,անատոմիայի,մորֆոլոգիայիֆիզիոլոգիայի,բույսերի և կենդանիների էկոլոգիայիկենսաքիմիայիիմունոլոգիայի, բուսաբուծությանանասնա բուծության (զոոտեխնիկա)  ,ֆիտոպաթոլոգիայիմիջատաբանության և այլ գիտությունների հետօգտագործում է դրանց հետազոտմանմեթոդները և եղանակները։Հայաստանում սելեկցիան ձևավորվել է դեռևս հնագույնժամանակներից։ Հայկական լեռնաշխարհում բնակիչները բույսերի մշակման ևկենդանիների ընտելացմանը զուգնթացժամանակի ընթացքումընտրել և բազմացրել ենառավել արժեքավորներինև արդեն ուրարտական շրջանում հայտնի են եղելժամանակակից գյուղատնտեսական բազմաթիվ ցեղեր (նրբագեղմ ևկոպտաբուրդ ոչխարներլծկան և հեծկան ձիերև բույսերի (խաղողիցորենիսորտեր։ Հայաստանում ստեղծվել են ոչխարների մազեղբալբասղարաբաղիկարամանյանայծերի՝ կիլիկիայիձիերի՝ ղարաբաղիկիլիկիայի ցեղերըինչպես նաևտեղական տավարիհավերի բազմաթիվ ձևեր։ Հայաստանը նաև բույսերի հարուստբազմազանության օջախ է՝ դրա շատ տեսակների (ցորենպտղատուներխաղողձևագոյացման 

Комментариев нет:

Отправить комментарий